vật liệu xây dựng cấu trúc

Nhựa sẽ là vật liệu xây dựng cấu trúc mới?

“Nó chỉ là một vấn đề thời gian”, ông nói với Builder. “Polyethylene tái chế có tính chất cơ khí tuyệt vời và mạnh mẽ như là địa ngục. Nhưng